Ko smo mi?

Bosansko-Hercegovački omladinski savez u Švedskoj (u nastavku Omladinski savez ili BHUF) se Statutom definiše kao demokratska, višenacionalna i apolitička organizacija koja u svoje članstvo na dobrovoljnoj osnovi okuplja omladinska udruženja sa BH-predznakom. BHUF je savez koji potiče iz Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj a koji se od spomenutog osamostalio daleke 1994. godine.

Cilj Omladinskog saveza je koordinacija rada i podrška aktivnosti lokalnih omladinskih udruženja te na ovaj način njega i unapređenje maternjeg jezika, kulture, tradicije,obrazovanja i informisanja. Omladinski savez dalje djeluje za integraciju najprije mladih Bosanca i Hercegovaca u švedsko društvo kao i njihovu ravnopravnost, a doprinosi u borbi protiv svih vrsta negativnosti kao što su rasizam, droga, alkoholizam, dikriminacija, nepravda i slično.

BHUF u svojoj djelatnosti sarađuje sa nekoliko organizacija sa BH-predznakom, od kojih vrijedi izdvojiti onu nama osnovnu i ranije spomenutu, to jeste sa Savezom bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj (BHRF). Ranije se takođe djelovalo u humanitarnoj sferi prvenstveno kroz organizaciju Naša djeca – Våra barn, ali je u 2013. godini od strane Glavnog odbora donešena odluka da BHUF ostvari direktnu saradnju sa organizacijama u Bosni i Hercegovini koje se bave omladinom, a kojima je potrebna dugoročna pomoć. U našoj domovini je ovakvih organizacija mnogo, ali je do sada saradnja ostvarena sa Zavodom za zbrinavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Dječijim domom Bjelave, SOS dječijim selom kao i sa odgovornima za projekat zbrinjavanja punoljetne omladine u Mostaru. U budućem radu je cilj Omladinskog saveza da proširi saradnju sa dodatnim organizacijama te ojača onu sa ranije spomenutim.